QUALQUES ENTRESENHAS-p19

-ament (vèrbs en ar) : embraçament, raubament... (e m ,b ra s 'm e n), (,r a u b 'm e n)...

-ement v. en re o er) : abatement, movement, tenement...

(a ,b a t 'm e n), (,t e n e 'm e n), (,m u b e 'm e n)

-iment (vèrbs en ir ) : avertiment, regiment...

(a ,b e r t i 'm e n), (,r e z i 'm e n) / (,r e t z i 'm e n) / (r e d z i 'm e n) /

(,r e t ò i 'm e n t) (segon los airals)

-adura (vèrbs en ar) : banhadura, cauçadura, ferradura...

(,b a n i a 'd y r ), (,k a u s a 'd y r ), (,f e r r a 'd y r )

-edura (v. en re o er) : rompedura, tenhedura, torcedura

(,r u m p e 'd y r ) , (,t e n i e 'd y r ), (,t u r s e 'd y r )

-idura (vèrbs en ir) : garnidura, noiridura, mosidura...

(,g a r n i 'd y r ), (,n o i r i 'd y r ), (,m o z i 'd y r )

-ança (vèrbs en ar) : esperança, fisança, semblança...

(e s p e 'r a n s ), (f i 'z a n s ), (s e m 'b l a n s )

-ença (autres vèrbs) : nolença, partença, plasença... (n u 'l e n s ), (p a r 't e n s ), (p l a 'z e n s )

* Per indicar lo contengut :

-at bolat, campat, ferradat, manat...

(b u 'l a t), (k a m 'p a t), (f e r a 'd a t), (m a 'n a t)...

-ada carrada, forcada, palada, tinada...

(,k a 'r r a d ), (,f u r 'k a d ), (,p a 'l a d ), (,t i 'n a d )...

* Per indicar tot un ensemble :

-am aujam, postam, socam...

(a u 'z a m) / (a u 't z a m) / a u 'd z a m / a u 't ò a m), (s u 'k a m)...

-um femnum, ferum, folhum, ratum...

(f e n 'n y n), f e 'r y n), (f u 'l i y n), (r a 't y n)...

-alha (sovent pejoratiu) : polalha, drollalha, ratalha...

( p u 'l a l i ), ( d r u l 'l a l i ), ( r a 't a l i )...

-aralha (totjorn pejoratiu) : cataralha... ( ,k a t a 'r a l i )...

-atalha (totjorn pejoratiu) : gossatalha... ( ,g u s a 't a l i )...

-ifalha (totjorn pejoratiu) : carnifalha... ( ,k a r n i 'f a l i )...

* Per indicar un estat :

-ièira lassièira, paurièira, rauquièira, sordièira...

(l a 'si i r É ), (p a u 'r i Î i r É ), (s u r 'd i Î i r É )

* Per indicar d'establiments, de collectius, d'estats, de defauts o de qualitats :

-iá abadiá, borgesiá, cortesiá, golaudiá, valentiá...

(a b a 'd i ), (b u r z e 'z i ), / b u r 't z e z i ) / (b u r d z 'e s i ) /

(b u r t ò e 's i ), (gulau'di ), (balen'ti )...

* Per formar de noms de bòrias o de masatges a partir de noms d'ancians proprietaris :

-iá La Martiniá, la Leonardiá, la Ricardiá...

(,l a m a r t i 'n i ), (,l a l e u n a r 'd i ), (,l a r i k a r 'd i )...

* Per formar de noms d'establiments, de mestièrs, de fonccions, de bòrias, de masatges :

-ariá ostalariá, pastissariá, tapissariá, teulariá...

(,u s t a l a 'r i ), (,p a s t i s a 'r i ), (,t a p i s a 'r i ), (,t e u l a 'r i )

La Fornariá (de Fornièr), La Granariá (de Granièr)... (,l a f u r n a 'r i ), (,l a g r a n a 'r i )...

* Per formar d'adjectius :

-ador, -oira segador, vendemiador, maridadoira...

(,s e g a 'd u), (,b e n d e m i a 'd u), (,m a r i d a 'd u i r )...


19