QUALQUES ENTRESENHAS-p17

Es de notar que, de còps, l'occitan emplega pas de prefix quand lo francés ne met un :

Montar la pendula. Sembla sa maire... (m u n 't a l a p e n 'd y l ), ( 's e m b l a s a 'm a i r e)

Remarca valabla pels equivalents d'autres mots franceses amb prefix :

Pòrta-lo-me. Aquela barrica ten dos cents litres. Servar. Se sèire... ('p r t l u 'm e)... (a 'k e l b a 'r r i k

('t e n 'd u s e n 'l i t r e s.)... (s e r 'b a :)... (s e 's i r e)

rèire- per marcar çò enrè : rèiraujòl, rèirebotiga, rèirendeman, rèiregarda, rèiresason, tornar

sul rèirepè (tornar enrè)... (r i r a u 'j l / r i r a u 't z l / r i r a u 'd z l / r i r a u t ' ò l, ('r i r e b u 't i )

('r i r e n d e 'm a), ('r i r e 'g a r d ) , ('r i r e s a 's u). (t u r 'n a s u l 'r i r e 'p

subre / sobre per marcar quicòm en mai : subrecargar, subredent, subrepaga, subrepelís, subrepés...

('s y b r e k a r 'g a :), ('s y b r e 'd e n), ('s y b r e 'p a g ), ('s y b r e p e 'l i s)...

per marcar un superlatiu quand subre es davant un adj. : subrebèl... ('s y b r e 'b l)

trans- / tras- / tres- per marcar çò a travèrs, o çò de per delà : trasficha, transformar, transmontana,

transmudar, transplantar, transportar, trescambar, trescolar, treslucar, trespassar, tressusar,tresvasar, treslús...

(t r a s 'f i t z ) / t r a s 'f i d z ) / t r a s 'f i t ò ) (segon los airals), (t r a s f u r 'm a :), (t r a s m u n 't a n )

(t r a s m y 'd a :), (t r a s p l a n 't a :), (t r a s p u r 't a :), (t r e s k a m 'b a :), (t r e s k u 'l a :)

(t r e l y 'k a :), (t r e s p a 's a :), (t r e s y 'z a :), (t r e b a 'z a :), (t r e 'l y s)...

o per marcar lo que ven après : trasboatièr, trascabdèt... (t r a s b u a 't i )

(t r a s k a t 't t)

Inutil de dire que i a encara d'autres prefixes.

6./ FORMACION DELS MOTS AMB DE SUFIXES DIMINUTIUS :

-airon, -a carrairon... (,k a r r a i 'r u)

-alhon, -a moscalhon... (,m u s k a 'l i u)

-anèl, -arèl, -atèl, -a portanèl, fontanèla, postarèl, femnarèla, boscatèl, rivatèl...

(,p u r ta 'n l), (,f u n ta 'n l ), (,p u s t a 'r l)

(,f e n n a 'r l ), (,b u s k a 't l), (,r i b a 't l)...

-aton, -a diablaton... (,d i a p l a 't u)

-elon, -a anhelon... (,a n i e 'l u)

-et, -a bosquet, fogasset, panet, aigueta, peireta, tauleta, grandet, menudet, polidet...

(b u s 'k e t), (,f u g a 's e t), (p a 'n e t), (,a i 'g u e t )

(,p e i 'r e t É ), (,t a u l e 't ), (g r a n 'd e t)

(,m e n y 'd e t), (,p u l i 'd e t),

-eton, -a poleton... (,p u l e 't u) doble sufix que fa un doble diminutiu.

-ilh, -a cambrilh, mongilh, pontilh, cardonilha, crosilha, fontanilha...

(k a m 'b r i l), (m u n 'j i l / m o n 't z i l /

m u n 'd z i l / m o n 't ò il), (p u n 't i l),

(,k a r d u 'n i l i ), (,k r u 's i l i ), (,f u n t a 'n i l i )

-ilhon, -a cambrilhon, trauquilhon... (doble sufix que fa un doble diminutiu) :

(,k a m b r i 'l i u), (,t r a u k i ' l i u)

-iron, -a asiron... (,a z i 'r u)

-isson, -a carnisson... (,k a r n i 's u)

-on, -a fenestron, pigasson... (fenes 'tru) , (piga 'su)

Pòdon èsser de simples diminutius o aver, en mai, una valor afectiva :

anhelon, candelon, canhon, enfanton, nenon, penon, sacon, semalon, petiton, valenton, doçamenton...

(a n i e 'l u), (k a n d e 'l u) ; (k a 'n i u) (e f a n 'tu) (n e 'n u), (p e 'n u), (s a 'k u), (s e m a 'l u)

(p e t i 't u), (v a le n 'tu) (d u s a m e n 't u)...

Se pòdon mudar en doble o triple diminutius :

-elonèl, -a / -elonelon, -a : anhelonèl (,a n i e l u 'n l) / anhelonelon (,a n i e l u n e 'lu)...


17